ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGs) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ; [ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ]

Σε λίγες ημέρες το Παρατηρητήριο Περιγερειακών Πολιτικών σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα του Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) και την πρόεδρό του  Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζουν τα σχετικά αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Η «Ατζέντα 2030» και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) περιγράφουν μια καθολική στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί από όλες τις χώρες. Οι έγκυρες μετρήσεις και η διαθεσιμότητα των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή των SDGs σε πρακτικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων.

Στην Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 αναφέρεται πως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των SDGs, με πολλές σημαντικές πολιτικές, υπηρεσίες και δράσεις που σχετίζονται με τους SDGs να λαμβάνουν χώρα σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, οι περιφερειακές αρχές που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές συχνά αγνοούν τον αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές αυτές στην επίτευξη των SDGs.

Θέλοντας να προσφέρει λύση σε αυτήν την πρόκληση, το ΠΠΠ θα παράγει σε ετήσια βάση περιεχόμενο που θα αφορά στην πρόοδο των ελληνικών περιφερειών στην επίτευξη των SDGs και θα υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς και αρχές να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας.

(PHOTO: Pexels)