ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ

Ο B. Κασιώλας είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων, στην παιδαγωγική και στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, καθώς και στο σχεδιασμό στρατηγικών και έργων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο παρελθόν κατείχε διευθυντικές θέσεις σχετικά με έργα συμβουλευτικής προς το δημόσιο τομέα, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεγάλης κλίμακας, καθώς και έργα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας δεδομένων.